De meest recente update was in november 2022.

1. INFORMATIE OVER ONS

Wij zijn https://cozylocal.nl/ beheerd door Dai Nam General Investment Co., Ltd. is de entiteit die fr als een bedrijf heeft geregistreerd, het bedrijfslicentienummer is 0316579993.

Om contact met ons op te nemen, kunt u schrijven naar: 449/62/28 Truong Chinh, Ward 14, Tan Binh District, HCMC

2. REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

2.1 Het volgende gedeelte (samen met de documenten waarnaar het verwijst) schetst de servicevoorwaarden waaronder u gebruik mag maken van onze website. Voordat u deze website op enigerlei wijze gaat gebruiken, dient u deze servicevoorwaarden grondig door te nemen. U geeft aan dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert, waaronder het privacybeleid dat van toepassing is op onze site (het “Privacybeleid”), en dat u ermee instemt zich eraan te houden door onze website te gebruiken, wat op zijn beurt aangeeft dat u deze accepteert gebruiksvoorwaarden. U kunt een kopie van het privacybeleid krijgen door naar de volgende URL te gaan: footballco.com/privacypolicy. Gebruik onze website niet als u niet akkoord gaat met onze gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid. Bedankt voor je medewerking.

3. RECHTEN MET BETREKKING TOT INTELLECTUELE EIGENDOM

3.1 Wij zijn de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en in de inhoud die erop wordt gepubliceerd, of wij zijn de licentiehouder voor die rechten. Deze werken zijn beschermd tegen inbreuk volgens internationale auteursrechtwetten en -verdragen. Wij behouden ons, samen met onze licentiegevers, het recht voor om al deze rechten uit te oefenen. Als gast van onze website mag u één uniek exemplaar van de inhoud downloaden met als enig doel deze te lezen op een manier die niet gerelateerd is aan een commerciële onderneming. Zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming is onder geen enkele omstandigheid toegestaan om commercieel of zakelijk te kopiëren of te verspreiden.

3.2 Het is u niet toegestaan om de papieren of digitale kopieën van materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op enigerlei wijze te wijzigen, noch is het u toegestaan om illustraties, foto’s, video- of audiosequenties of grafische afbeeldingen onafhankelijk van begeleidende tekst te gebruiken. Deze beperking is van toepassing op alle gedrukte materialen, inclusief digitale kopieën. Daarnaast is het niet toegestaan om een link naar onze website op te nemen of de inhoud van onze website weer te geven rondom of geframed of anderszins omringd door informatie die niet van Ons afkomstig is zonder eerst onze toestemming te hebben verkregen.

3.3 Het is vereist dat te allen tijde zowel onze rol als de schrijvers van de site als de status van identificeerbare bijdragers aan de inhoud van de site worden erkend.

3.4 Als u een deel van onze website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, wordt uw toestemming om onze website te gebruiken onmiddellijk ingetrokken en moet u alle kopieën van het materiaal dat jij hebt gemaakt. Wij behouden ons het recht voor om dit recht uit te oefenen.

3.5 Alle op deze website getoonde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

4. EEN PASSENDE AANVRAAG

4.1 U mag onze website alleen gebruiken voor legitieme, geautoriseerde redenen. U mag onze site niet gebruiken:

4.1.1 Op een manier die onwettig is of een regel overtreedt die van toepassing is op lokaal, nationaal of internationaal niveau.

4.1.2 Op enigerlei wijze die in strijd is met de wet, fraude pleegt of enige intentie of gevolg heeft die in strijd is met de wet of fraude vormt.

4.1.3 Met het oogmerk om kinderen schade toe te brengen of zich in te spannen om op enigerlei wijze schade toe te brengen aan minderjarigen.

4.1.4 Om materiaal te verzenden of opzettelijk te ontvangen dat niet voldoet aan onze onderstaande inhoudscriteria; om dergelijk materiaal te uploaden, downloaden, gebruiken of opnieuw te gebruiken.

4.1.5 Om ongevraagd of ongeautoriseerd reclame- of promotiemateriaal te verzenden of te laten verzenden, of om deel te nemen aan enig ander soort verzoek dat in wezen vergelijkbaar is (spam).

4.1.6 Het bewust verzenden van gegevens, het verzenden of uploaden van materiaal dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, toetsaanslagloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma’s of vergelijkbare computercode bevat die zijn ontworpen om de werking van computersoftware of -hardware. Dit omvat het verzenden of uploaden van materiaal dat spyware, adware, keystroke loggers, spyware of andere schadelijke programma’s of code bevat.

4.2 U verbindt zich er tevens toe zich te onthouden van het zonder toestemming betreden, verstoren, beschadigen of anderszins verstoren van:

4.2.1 enig deel van onze website 4.2.2 enige hardware of netwerk waarop onze website is opgeslagen 4.2.3 enige software die wordt gebruikt bij de levering van onze website of 4.2.4 enige hardware, netwerk of software die eigendom is van of gebruikt door een derde partij.

5. BERICHTENFUNCTIES EN TOEPASSING VAN INHOUD

5.1 U moet voldoen aan deze sectie als u een functie gebruikt waarmee u inhoud op onze site kunt plaatsen of kunt communiceren met andere gebruikers van onze site. U garandeert dat een dergelijk geschenk aan deze vereisten zal voldoen. U hebt geen wettelijk recht op het publiceren van inhoud die u op onze site plaatst.

5.2 Onze site biedt u mogelijk de mogelijkheid om berichten te verzenden met behulp van verschillende diensten zoals e-mail, prikborden en chatrooms (“Berichtenfuncties”).

5.3 Waar we berichtfuncties bieden, zullen we u expliciete informatie geven over het soort service dat wordt geleverd, of deze wordt gemodereerd en welk type moderatie wordt gebruikt (inclusief of het menselijk of technisch is).

5.4 We zullen ons best doen om eventuele risico’s van derden voor gebruikers (in het bijzonder kinderen) te beoordelen wanneer ze gebruik maken van berichtfuncties die op onze site worden aangeboden, en we zullen beslissen of het gepast is om moderatie van de relevante service te gebruiken (inclusief wat soort matiging om te gebruiken) in het licht van die risico’s in elk geval. We zijn echter niet verplicht om toezicht te houden op de berichtfuncties die we op onze site aanbieden, of deze te modereren, en we wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor verlies of schade als gevolg van het gebruik door een gebruiker van berichtfuncties die in strijd zijn met onze inhoudsnormen. ongeacht of de dienst gemodereerd is of niet.

5.5 Minderjarigen moeten toestemming hebben van hun ouder of voogd voordat ze een van onze berichtfuncties gebruiken. We dringen er bij ouders die hun kinderen toestaan onze berichtfuncties te gebruiken op aan om met hun kinderen te praten over online veiligheid, aangezien moderatie niet onfeilbaar is. Minderjarigen die een berichtfunctie gebruiken, moeten op de mogelijke gevaren worden gewezen.

5.6 Als we een berichtenfunctie reguleren, bieden we u meestal een manier om contact op te nemen met de moderator als er zich een probleem of klacht voordoet.

5.7 U moet de berichtfuncties op verantwoorde wijze gebruiken en bent volledig verantwoordelijk voor al het materiaal dat u verzendt. Het is u niet toegestaan om een bericht (“Bericht”) te verzenden in combinatie met een Berichtfunctie die:

5.7.1 legt een buitensporige of onevenredig grote druk op de infrastructuur van onze site, of belemmert, beperkt of verhindert anderszins een andere gebruiker om onze site te gebruiken en ervan te genieten;

5.7.2 obsceen, vulgair, beledigend, pornografisch, godslasterlijk, seksueel expliciet of onfatsoenlijk is;

5.7.3 moedigt geweld aan;

5.7.4 discriminatie op grond van ras, geslacht, seksuele geaardheid, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd aanmoedigt;

5.7.5 een strafbaar feit is, aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met gemeentelijk, staats-, nationaal of internationaal recht;

5.7.6 inbreuk maakt op, plagiaat pleegt of inbreuk maakt op rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, octrooien, privacy- of publiciteitsrechten of enig ander intellectueel recht;

5.7.7 in strijd is met enige wettelijke verantwoordelijkheid jegens een derde persoon, zoals een contractuele of vertrouwelijke plicht;

5.7.8 omvat alle commerciële informatie, software of andere dingen;

5.7.9 omvat alle soorten advertenties, promoties of commerciële aanbiedingen;

5.7.10 anderen waarschijnlijk zal storen, boos maken, vernederen, bang maken of irriteren;

5.7.11 bestaat uit of bevat onjuiste of misleidende herkomstaanduidingen of feitelijke beweringen;

5.7.12 wordt gebruikt om zich uit te geven voor iemand anders, of om uw naam of associatie met iemand verkeerd voor te stellen (inclusief het idee geven dat een dergelijk bericht door ons is afgeleverd);

5.7.13 bevat inhoud die geen verband houdt met het onderwerp van de berichtenfunctie; of 5.7.14 een virus, Trojaans paard, worm, tijdbom, cancelbot of andere soortgelijke kwaadaardige programmeerprocedure bevat.

5.8 Naar ons oordeel zullen we evalueren of uw gebruik van onze site in strijd is met ons beleid voor acceptabel gebruik of ons beleid voor het gebruik van inhoud. Wanneer dit beleid wordt geschonden, kunnen we elke actie ondernemen die we gepast achten (inclusief maar niet beperkt tot het bewerken of verwijderen van door u verzonden berichten of gebruikersnaam).

5.9 Het niet naleven van ons beleid voor acceptabel gebruik vormt een ernstige schending van de gebruiksvoorwaarden van onze website, waaronder u geautoriseerd bent om onze site te gebruiken, en kan ertoe leiden dat wij alle of een van de volgende maatregelen nemen:

5.9.1 U kunt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk, tijdelijk of permanent intrekken.

5.9.2 Verwijdering van berichten of inhoud die door u op onze site is geplaatst, tijdelijk of permanent.

5.9.3 U heeft een waarschuwing gekregen.

5.9.4 Gerechtelijke stappen tegen u ondernemen voor vergoeding van eventuele kosten die zijn gemaakt als gevolg van de inbreuk (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten).

5.9.5 Aanvullende juridische stappen tegen u.

5.9.6 We zullen alle informatie aan wetshandhavingsinstanties verstrekken waarvan wij denken dat dit redelijkerwijs vereist is.

5.10 Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor acties die worden ondernomen als reactie op schendingen van dit beleid voor acceptabel gebruik. De antwoorden in dit beleid zijn niet uitputtend en we behouden ons het recht voor om verdere maatregelen te nemen die wij redelijk achten.

6. JONGEREN EN KINDEREN

Onze website is voornamelijk bedoeld voor personen ouder dan 18 jaar. Er zijn geen beperkingen voor personen onder de 18 jaar die onze site gebruiken of zich registreren als gebruiker. Gebruikers jonger dan 18 jaar mogen onze site alleen gebruiken met toestemming van een ouder of volwassene. Iedereen onder de 18 jaar die onze site bezoekt, moet hun ouders of voogden onze servicevoorwaarden zorgvuldig laten lezen.

7. BESCHIKBAARHEID EN INFORMATIE

Hoewel we alle voorzorgsmaatregelen nemen om de juistheid en volledigheid van het materiaal op onze site te garanderen, wordt een deel ervan door derden aan ons gegeven en kunnen we de juistheid of volledigheid ervan niet verifiëren. U moet altijd de juistheid van informatie controleren voordat u erop vertrouwt. Bovendien kunnen er, vanwege de fundamentele aard van het internet, op elk moment fouten, onderbrekingen en vertragingen in de dienstverlening optreden. Als gevolg hiervan wordt onze site geleverd “zoals ze is”, zonder enige vorm van garantie, en aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid voor enige fout of weglating in het materiaal, of enige onderbreking in beschikbaarheid.

8. HYPERLINKS NAAR ONZE WEBSITE

Waar onze site links bevat naar sites en bronnen van derden, hebben we geen controle over hun inhoud en aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor hen of enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

9. WEDSTRIJDEN EN STEMMEN

Wij (of gekozen derde partijen) kunnen van tijd tot tijd stemmen, prijsvragen, promoties of andere aanbiedingen op onze site opnemen. Elk dergelijk aanbod is onderworpen aan zijn eigen specifieke voorwaarden en wordt mogelijk niet in alle rechtsgebieden aangeboden.

10. GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR MOBIELE APPARATEN

Bij gebruik van een mobiel apparaat om onze site te bezoeken, gelden de normale netwerktarieven. Uw telefoon moet geschikt zijn voor WAP. Afhankelijk van je abonnement betaal je mogelijk extra WAP- en GPRS-kosten van je netwerkaanbieder.

11. VARIATIE 

We behouden ons het recht voor om deze servicevoorwaarden op elk moment te wijzigen door deze pagina bij te werken. U moet deze pagina regelmatig bekijken om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen die we aanbrengen, aangezien deze bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in deze algemene voorwaarden kunnen worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze website worden gepubliceerd.

12. VRIJWARING

12.1 U stemt ermee in ons en onze gelieerde ondernemingen, evenals hun respectieve directeuren, functionarissen, werknemers en agenten, evenals hun licentiegevers en leveranciers, te vrijwaren tegen alle claims, acties, rechtszaken of procedures, evenals alle alle verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten en uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten), die voortvloeien uit:

12.1.1 elke verkeerde voorstelling van zaken, handelen of nalaten door u in verband met uw gebruik van onze site; 12.1.2 elke niet-naleving door u van deze gebruiksvoorwaarden; en 12.1.3 claims van derden die voortvloeien uit of verband houden met uw toegang tot of gebruik van onze site, inclusief maar niet beperkt tot de berichtfuncties of andere informatie die door u op onze site beschikbaar is gesteld.

13. VERANTWOORDELIJKHEID

13.1 Wij, elke andere partij (al dan niet betrokken bij het maken, produceren, onderhouden of leveren van onze site), en elk van onze groepsmaatschappijen, en de functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders of agenten van een van hen, sluiten alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor elk bedrag of soort verlies of schade die voor u of een derde partij I kan ontstaan met betrekking tot alle aspecten van onze site anders dan onze levering van producten (en onderhevig aan de andere bepalingen van dit artikel 13).

13.2 Als u ervoor kiest om uw locatie, beoogde locatie of andere dergelijke persoonlijke informatie via de berichtfuncties of een andere methode op onze site te plaatsen, accepteert u dat u dit geheel op eigen risico doet en zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het delen van informatie over uw locatie of beoogde locatie.

13.3 Deze sectie beperkt op geen enkele manier onze aansprakelijkheid:

13.3.2 voor overlijden of lichamelijke schade veroorzaakt door onze nalatigheid; 13.3.3 voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; of 13.3.4 voor elke kwestie waarvoor het voor ons onwettig zou zijn om onze verantwoordelijkheid uit te sluiten of te trachten uit te sluiten.

13.4 Als u via onze site een product of dienst koopt van een externe verkoper, wordt de individuele verantwoordelijkheid van de verkoper uiteengezet in de algemene voorwaarden van de verkoper.

14. JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

Voor zover toegestaan door de wet, zullen deze gebruiksvoorwaarden strikt worden gereguleerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Deense wetgeving. De verplichte wetgeving inzake consumentenbescherming van uw land zal worden beïnvloed.

15. PERMANENTIE

Als een bepaling van deze servicevoorwaarden onwettig en/of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijft de wettigheid van de overige servicevoorwaarden onaangetast. Als een bepaling die onwettig of niet-afdwingbaar is, geldig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan zou worden geschrapt, wordt aangenomen dat dat deel is verwijderd en blijft de rest van de bepaling van kracht.

16. VERSIES IN ANDERE TALEN

Alle niet-Engelse versies van de servicevoorwaarden worden alleen gepubliceerd als ze zijn vertaald. Als er tegenstrijdigheden of tegenstrijdigheden zijn tussen de Engelse en niet-Engelse versies van deze voorwaarden, heeft de Engelse versie altijd voorrang.

17. NEEM CONTACT OP

Als u vragen of klachten heeft over de inhoud van onze site, neem dan contact met ons op via https://cozylocal.nl/.